Részvételi feltételek

Tanfolyami részvételi feltételek és a Felnőttképzési szerződés

Kedves Jelentkezők!

Az IWI és a tanfolyamain részt vevők között a hatályos jogszabályok szerint felnőttképzési szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza a képzés pontos megnevezését, OKJ-s képzések esetén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosítószámot, valamint az IWI képzési programjának engedélyszámát. Tartalmazza ezen felül a képzés óraszámát, megkezdését (év, hónap, nap), ütemezését, tananyagegységeit, a tandíjat és a lemondási feltételeket. Szerepelnek a szerződésben a vizsgára bocsátás feltételei és a vizsgával kapcsolatos főbb információk és végül a szerződésszegés következményei.

Intézményünk a székhelyén lévő központi irodánkban (2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b., munkanapokon 9.00-16.00 óra között) biztosítja a képzési programok megtekintésének lehetőségét. A képzési programok továbbá a tanfolyamok során a képzési helyszíneken is megtekinthetők, érdeklődés esetén kérje az oktatótól!

Előzetes tudás beszámítása

Az IWI a jogszabályoknak megfelelően biztosítja az előzetes tudás beszámítását. A részleteket tartalmazó pdf formátumú dokumentum erről a linkről tölthető le.
reszveteli_feltetelek.jpg

A képzés ütemezése

A felnőttképzési szerződés, valamint a résztvevők számára kiküldendő indító tájékoztató e-mail tartalmazza az adott képzés pontos ütemezését. OKJ-s képzéseinket többnyire kéthetente hétvégén (szombat-vasárnap 9.00-től 17.45-ig) tartjuk, az intenzív tanfolyamot pedig hetente, ugyancsak hétvégén. A tervezett ütemezést feltüntetjük a képzés részletes, letölthető tájékoztatójában, amikor az már rendelkezésünkre áll. Technikai és szervezési okok miatt a tervezett ütemezéstől előfordulhatnak eltérések. A képzés megkezdését követően előforduló esetleges változásról (pl. időpont, helyszín) annak tudomásra jutásától számított lehető legrövidebb időn belül telefonon, sms-ben és e-mailben tájékoztatjuk a résztvevőket. 

Időtartama, összes óraszáma

A tanfolyamaink többségét csoportos jelenléti órák formájában szervezzük, egyes esetekben blended learning formájában (távtanulás + kontaktórák). A csoportos jelenléti órák számán felül a tanfolyamok nem tartalmaznak egyéb olyan kötelezettségeket, amelyeket a jelenlétbe beszámítanánk (pl. edzéslátogatás, hospitálás, edzésnapló vezetése, stb.). A tanfolyam összóraszámát és képzési formáját a felnőttképzési szerződés tartalmazza. Az OKJ-s tanfolyamok elméleti és gyakorlati óráinak is legalább a 70%-án jelen kell lenni. Aki a megengedett hiányzást túllépi, az OKJ-s vizsgára nem bocsátható. Az egyéb tanfolyamok esetében a megengedett hiányzást a tanfolyami tájékoztató és a szerződés tartalmazza. 

Az OKJ-s szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

  • a modulzáró vizsgán való részvétel és annak sikeres teljesítése,
  • a tanórák legalább 70%-án való részvétel,
  • a tandíj maradéktalan kiegyenlítése,
  • a vizsgadíj befizetése,
  • a bemeneti feltételek meglétét igazoló dokumentumok hiánytalan és hibátlan megléte.
01

Írásbeli teszt

a tanfolyam elméleti anyagából
02

Szóbeli számonkérés

a szakági témakörökből
03

Gyakorlati vizsga

a szakág technikai elemeiből
Az OKJ-s vizsgára a képzés befejezését követő 1 éven belül, de legfeljebb a Szakmai és vizsgakövetelmények változásáig lehet jelentkezni.
Az OKJ-s vizsga két részből áll: írásbeli és gyakorlati vizsgából. A vizsga kétnapos. A vizsgaszervező a Debreceni Vizsgaközpont, a vizsgák helyszíne Budapest.
Az OKJ-s vizsga díja: 46 000 Ft.
Aki mindkét vizsgarészt sikeresen teljesíti, államilag elismert OKJ-s bizonyítványt kap a szakképzettség megszerzéséről. Az OKJ-s bizonyítvány angol nyelvű változatát (Europass) a jogszabályoknak megfelelően kérésre a vizsgaközpont állítja ki.
Az IWI-nél végzettek ezen felül megkapja továbbá az IWI kétnyelvű (magyar és angol) tanúsítványát is. Az IWI-s tanúsítvány Magyarországon egyedüliként - tekintve, hogy iskolánkat az Europe Active akkreditálta - alkalmas az EREPS-be való tagfelvételre.
Bármelyik vizsgarészből az elégtelen osztályzat sikertelen szakmai vizsgának számít. Ilyen esetben a képzésben részt vevő pótvizsga keretében ismételheti meg ezt a vizsgarészt. Az ismétlő és pótló vizsga díja egyaránt 46 000 Ft.

A modulzáró vizsga díjmentes. Az ismétlő és pótmodulzáró vizsga díja: 9000 Ft.

A képző vállalja:

01
az oktatás szakmailag elvárható alaposságát és megfelelő színvonalának biztosítását,
02
a tematika és az órarend alapján a képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását,
03
az órák megtartását és a jelenlétet igazoló tanfolyami napló, illetve jelenléti ív vezetését,
04
a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítását és kezelését a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
05
hogy amennyiben a képző mulasztásából óra marad el, azt a tanfolyam időtartama alatt pótolja,
06
hogy a tanfolyam során minden információt e-mailen, illetve e-learning felületen eljuttat a résztvevőknek.

A képzésben részt vevő vállalja:

01
hogy megfelel a jogszabály által előírt és a képzési tájékoztatóban közölt bemeneti feltételeknek,
02
hogy a képzésben aktívan vesz részt, a kiadott feladatokat a legjobb tudása szerint elvégzi, a többi résztvevővel együttműködik,
03
hogy a képző által előzetesen megadott képzési időpontokban a képzés helyén pontosan megjelenik és a képzés teljes időtartama alatt azon jelen lesz,
04
hogy a tanfolyami díjat a szerződés mellékletét képező Részletfizetési ütemezésben rögzítetteknek megfelelően határidőre kiegyenlíti,
05
hogy gondoskodik olyan aktív e-mail címről, amelyen a rendszeres kommunikáció megvalósítható az IWI-vel,
06
hogy a tanórákat viselkedésével nem zavarja, nem lehetetleníti el - ellenkező esetben tudomásul veszi, hogy a képzésről eltanácsolható.

A tanfolyami díjak kiegyenlítése

A tanfolyami díjak kiegyenlítése átutalással az IWI Project Kft. 10103898-08871900-01003007 számú bankszámlájára egy összegben a tanfolyam indulásakor, vagy a megadott részletfizetési ütemezés szerint történik. A résztvevő nevét és a tanfolyam kódját minden esetben fel kell tüntetni az átutalás közleményében! A tanfolyami kód (pl. FI-1710) megtalálható a letölthető képzési tájékoztatóban.

Elállás, halasztás, lemorzsolódás

Elállás: Amennyiben valaki a képzés jelentkezési díját befizette, de a képzést mégsem tudja megkezdeni, a képzés első napjáig élhet a lemondási jogával. A lemondás szándékát írásban (e-mail) kérjük jelezni. A képzés első napját megelőző 3. napig történő lemondás esetén a befizetett jelentkezési díj 50%-át igényelheti vissza. Ezt követően a jelentkezési díj nem igényelhető vissza. Ha valaki a tandíj teljes összegét befizette, lemondáskor csak a jelentkezési díjat, illetve annak 50%-át tartjuk vissza, a fennmaradó összeget 8 napon belül visszautaljuk. (Jelentkezési díjnak – a workshopokat kivéve - a képzés tandíjából 50 000 Ft minősül. Workshopok esetén a jelentkezési díj a képzés teljes díja.) A képzés elindítását követően lemondás nem lehetséges.
Lemorzsolódás, halasztás: A képzés megkezdését követően a tanfolyam lemondása nem lehetséges. Aki a megkezdett képzést nem tudja folytatni, az halasztással élhet. Kérjük, hogy ezt a szándékot mihamarabb jelezzék az oktatásszervező munkatárs részére. A halasztási kérelem beérkezését megelőző távolmaradás hiányzás minősül. A halasztási kérelem beérkezésének időpontját követő órák egy következő tanfolyamon járhatóak le. A halasztásnak 25 000 Ft-os adminisztrációs díja van. Tandíjat vissza nem térítünk. Amennyiben a résztvevő részletfizetést választott, a tandíj teljes összegének megfizetésére köteles.

Tanfolyami jegyzetek

A tandíj tartalmazza az esetleges kötelező, nyomtatott tanfolyami jegyzetek, valamint az e-learning használatának a díját. A képzésben részt vevő vállalja, hogy a tanfolyamon birtokába jutó információkat, jegyzetet sem részeiben, sem összességében harmadik fél részére nem adja át.

Fotók, videók

A szerződő felek rögzítik, hogy az IWI által szervezett tanfolyamokon készített fotók, videóanyagok és egyéb dokumentációk, valamint az azokhoz kapcsolódó, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok teljessége kizárólagosan az IWI-t illeti meg. A tanfolyami résztvevők által a képzéseken fotó, videó- és/vagy hangfelvétel készítése nem megengedett.

Az elveszett tanúsítványok pótlása:

Igazolás kiállítása a megszerzett tanúsítványról: 1 000 Ft,
Elveszett tanúsítvány újbóli kiállítása: 5 000 Ft

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI közel 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!